Skip to Main Content
Table 5

Examples of consonant combinations used in target items. (R = sonorant, T = obstruent)

ProfilenExamples
TR 33 bv, xm, fm, ʂn, ɡm, xv, ɀl, pm, ʧjr, ʧjn, . . . 
RT 25 rs, lʂ, np, mb, rʂ, nx, mʂ, nɡ, rb, nb, . . . 
RR mv, lr, nr, rn, mn 
TT 39 tf, ʂʧj, px, ɀd, bd, zɡ, pʂ, ɡɀ, . . . 
RTR 61 npr, mzm, mɡv, lfm, mʂl, mʂm, lzr, ldv, rʂm, nzr, . . . 
TTR 98 fpv, pʂl, ʦʂr, ɀdr, xʂl, ʂxm, tʂn, txl, pʂm, ʧjʂl, . . . 
TRR 23 ʦnr, zmv, pmv, fmn, xmn, ʦmn, ʦmv, ʧjnr, zmn, ʦrn, . . . 
TTT 119 ʧjfp, xʂx, bdz, ɀdz, fʧjs, ʧjfx, txs, ʧjʂp, ʦʂx, xʂt, . . . 
ProfilenExamples
TR 33 bv, xm, fm, ʂn, ɡm, xv, ɀl, pm, ʧjr, ʧjn, . . . 
RT 25 rs, lʂ, np, mb, rʂ, nx, mʂ, nɡ, rb, nb, . . . 
RR mv, lr, nr, rn, mn 
TT 39 tf, ʂʧj, px, ɀd, bd, zɡ, pʂ, ɡɀ, . . . 
RTR 61 npr, mzm, mɡv, lfm, mʂl, mʂm, lzr, ldv, rʂm, nzr, . . . 
TTR 98 fpv, pʂl, ʦʂr, ɀdr, xʂl, ʂxm, tʂn, txl, pʂm, ʧjʂl, . . . 
TRR 23 ʦnr, zmv, pmv, fmn, xmn, ʦmn, ʦmv, ʧjnr, zmn, ʦrn, . . . 
TTT 119 ʧjfp, xʂx, bdz, ɀdz, fʧjs, ʧjfx, txs, ʧjʂp, ʦʂx, xʂt, . . . 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal